Tất cả
Lux Thập đại nguyên tố, leesin tuyệ...
Tướng: 149
Skin: 74
Bảng ngọc:
Rank: Bạc
1,280,000đ 640,000đ
lucian cao bồi
Tướng: 62
Skin: 37
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
580,000đ 290,000đ
Tướng: 74
Skin: 38
Bảng ngọc:
Rank: Đồng
600,000đ 300,000đ
zed quán quân
Tướng: 115
Skin: 39
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
600,000đ 300,000đ
Tướng: 77
Skin: 28
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
440,000đ 220,000đ
DJ sona
Tướng: 38
Skin: 21
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
340,000đ 170,000đ
Tướng: 103
Skin: 32
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
EZ tối thượng
Tướng: 90
Skin: 36
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
540,000đ 270,000đ
Tướng: 83
Skin: 38
Bảng ngọc:
Rank: Đồng
600,000đ 300,000đ
Tướng: 73
Skin: 37
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
600,000đ 300,000đ
Tướng: 84
Skin: 40
Bảng ngọc:
Rank: Đồng
600,000đ 300,000đ
neo pax sivir,mis fotuner nữ thần k...
Tướng: 104
Skin: 58
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
900,000đ 450,000đ
udyr tứ linh vệ hồn
Tướng: 148
Skin: 63
Bảng ngọc:
Rank: Bạc
1,100,000đ 550,000đ
udyr tứ linh vệ hồn
Tướng: 129
Skin: 58
Bảng ngọc:
Rank: Vàng
900,000đ 450,000đ
Tướng: 84
Skin: 38
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
600,000đ 300,000đ
udyr tứ linh vệ hồn
Tướng: 144
Skin: 75
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
1,300,000đ 650,000đ
Tướng: 102
Skin: 45
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
700,000đ 350,000đ
Tướng: 50
Skin: 28
Bảng ngọc:
Rank: Đồng
500,000đ 250,000đ
Tướng: 79
Skin: 28
Bảng ngọc:
Rank: Bạc
440,000đ 220,000đ
neo pax sivir
Tướng: 65
Skin: 28
Bảng ngọc:
Rank: Bạc
440,000đ 220,000đ